Zulu’s disappearing act

 

                                                                                         

 

Kulomhlaba esiphila kuwone manje, kubalulekile ukuthi usazi isingisi ukuze uphumelele. That’s a fact! Kodwa lokho kuzoba nayiphi imithelelo kulimi lethu isiZulu? Sidinga ukulondoloza ulimi lwethu ngoba kabalulekile kakhulu ukuthi sizazi ukuthi sobani njenge sizwe sakaZulu.Kancane kancane it feels like we losing touch with our language, kakhulukazi entsheni yanamhlanje: isingisi sihamba phambili. Singenza njani ukuthi ukugwema lenkinga, ukuthi iqhubeke?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome Home!

Uwamukelekile ekhaya! Welcome to the only Zulu language blog on the net. Layikhaya ungakhuluma ukukhululeke ngoba siphila impilo efana neyakho, sikhuluma njengawe and sithanda izinto ezimnandi njengawe. With over 10 MILLION zulu speakers la eMzansi we think its about damn time we had a blog dedicated to our experience. Read the rest of this entry »