Zulu Facebook Statuses

Social networking is HUGE. Kwabantu abasha izinto ezifana noFacebook, Mxit noTwitter zihamba phambili zidlula umabonakude kulezinsuku! Social networking is a way of expressing yourself and because of this we are seeing more and more Facebook statues and tweets in isiZulu. NjengomZulu ulimi lwakho luyindlela ebalulekile of expressing yourself okusho kuthi isiZulu sisetshenzizwa kakhulu kunakuqala in social networking.

As isiZulu finds its way onto the internet kuqhamuka indlela entsha yokubhala isiZulu unique to the internet. Izinto ezifana noMf2 and GPY (Giligidi Phansi Yinsini). Pho ingabe yini indaba abantu besabhala ngesingisi ngisho kubonakala ukuthi siyabahlula??