Welcome Home!

Uwamukelekile ekhaya! Welcome to the only Zulu language blog on the net. Layikhaya ungakhuluma ukukhululeke ngoba siphila impilo efana neyakho, sikhuluma njengawe and sithanda izinto ezimnandi njengawe. With over 10 MILLION zulu speakers la eMzansi we think its about damn time we had a blog dedicated to our experience. Read the rest of this entry »