Izinsuku ezingu 12 zaKhisimusi

Ngosuku lwesishumi nabili likaKhisimusi

Isithandwa sami sang’nika

Abazala abawu 12 engingabazi

Izitsha ezingu 11 eziphuma kwi-room divider

O-antie abwu 10 bathi ngikhuluphele

Ama saladi ane mayonnaise awu nine

Izindishi ezingu-8 zajelly nokhastadi

Ama-DVD box set e-Generations awu-seven

Ama pieces awu-six enkukhu

O-callback abahlanu

Izingubo ezine zikaKhisimusi

I-set yamaglasi amathathu

Ama plate amabili anama-snacks

Nebhokisi elikhulu lama Bakers biscuits

Comments are closed.