Heita bashana!

Angingabazi ukuthi niyabazi omalume, mina-ke ngiyilomalume obazi kahle abantu abasha. Umahluko wukuthi ngibazi ngendlela yami okungenzeka ingafani neyenu bantu abasha. Njengabobonke omalume nginemibono yami, the only difference of this malume wukuthi ANGIZWA MSHINI.

Mina ngithatha lokhu omalume abaningi abakusho ngenhliziyo ngikuphimisele ngamazwi ukuze phela bazi abashana ukuthi sihlelinje sicabangani ngabo. Noma kumnandi noma kumuncu kodwa inqobo nje wukuthi ngizokusho nikwazi bashana bami.

Well wena-ke ongakwenza will depend on umfutho wakho ngalokho okuzwayo. Uma kukufuthelanisa ungavumi ukuthi uze uqhume, shaya nawe ngoba kangilona igwala mina angesabi ukunyakaziswa yizintwana ngoba ngiyazi ukuthi nazo ziyakudinga ukubhodla. Uma ufuna ukukhiphela isibhongo sakho kimina woza kimi ngikulindele. Uma ucasulwe ekhaya kodwa usaba ukubatshela iqiniso yiza uzobhodlela lapha kimi.  Kwesinye isikhathi abazali sibabona njengamabhubesi asabekayo anolaka. Yize-ke nabo omalume bengamabhubesi kodwa baye bazithobe kubashana babo futhi bayalalela.

NgiwumZulu ngiyahlonipha ngiyazi nani niyahlonipha bashana kodwa asingenqeni ukutshelana amaqiniso.

Kokwasebumnandini-ke kona ningangimema uma nithanda kodwa angi galanti ukuthi  noma ikanjani ngiyophumelela..Well, asazaneni-ke. Mina nginegama lesingisi nesibongo sesizulu ngingu Ankelz wakwa Malume. Ungangibiza gegama noma ngesibongo kuyafana-nje kumina.

Ningakhohlwa bashana ukuthi kuningi okunye ongakuthola lapha kwa ZULUZ.

4 Responses to “Heita bashana!”

 1. Thembi says:

  Awu bathini lapho unkel? Mina ngizohlezi ngibhala la ngoba bayangichaza abantu abadala, bayangihlekisa actually, and ngizofuna ukubona ukuthi usazi kangakanani…lol (uyakwazi ukuthi kuchaze ukuthini lokho, ukuthi lol?)

  • Unkel Malume says:

   Habe, usho ba? Mina? Uthini lo? Phela mina ngishaya ezo Gilikidi Phansi Yinsini uma ngithokozile. Ungibuza ngo-lol? Sorry Thembi, mshana, awunashansi yokungihleka ngoba kade babengihleka abangangawe ngaze ngazibamba ukuthi u-lol = Laugh Out Loud. Wena ungowukuqala ukuthi ngixoxe naye angisoze ngakulibala. Ungagudluki ku-unkelz mshana…

 2. Sphumelele says:

  Malume! Hope u sharp kakhulu. Just wanna thank you for opening yo arms to us (abashana bakho) sixoxe noma ingani esfiso ukwibuza…thumbs up to you Ankel, u Ankeli olay’thile 🙂 Malume nansi indab’ivela la, ngihlala elokshini and ngiwumshana ozikhonzele isgele. Manje ngizwa i pressure engabekezeleki from abantu (amajitha asehlulekile so to say) base rawundini, bangibiza ngamagama (eg iBhujwa, mamas, sqanganyana etc) and ing’qeda uthando lento ngoba sengiyazinyeza ngokwenza into engithandayo. Ngizama ngawo wonke amandla ukuthi ngi accomodethe noma ubani eng’zwana naye kodwa still ngisathola kunabantu abangakwamukeli ukuzehlisa kwam’. Ngisize Ankel’

  From uMshana wakho

  • Unkel Malume says:

   Mshana, ngampela ithanda ukuba nzima lento eyenzeka kuwena, kodwa fanele uzame ukubenza babone ukuthi, lento yabo yokukubiza ngama gama ikwenza uzinyeze. Uma benga-understand lokho, fanele, uzinikeze ithuba lokucanbanga ukuthi, ngampela lama jitha agrandi yini? Akuyisa phambili, noma akubuyisela emuva? amthuba makhulu ukuthi akubuyisela emuva, khona uzoba njengabo.Futhi ngeke wasoze wakwazi uku accomodate wonke umuntu, fanele nabanye abantu bazame ukuhambisana nawe, uma kwabantu abalyithile.

   uAnkel uthi, qhubeka uphushe esgele, khona bazobona ukuthi ngeke bakuqede umoya, khona uzophumelela empilweni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Switch to our mobile site