Umakoti nebhulukwe?…Hhayi kwaZulu!

Wola majimbozi intombi yakwaZulu kuthiwa kufanele igqoke ilokwe, isiketi, ingubo hhayi ibhulukwe. Kodwa manje osistaz bazigqokela noma yini ibhulukwe izikhindi nokunye okuthiwa intombi yomzulu akufanele ikugqoke. Kuthiwa uma igqoka amabhulukwe angeke igane noma uma iwagqoka isiganile angeke kube umuzi osile. But ke ingabe indlela yokugqoka kukhona lapho iphazamisa khona? Amajita amaningi athi awanankinga nebhulukwe emzini yawo kodwa abazali abaningi especial emakhaya abayizwa kahle eyebhulukwe kumakoti.

Umzulu aqonywe noma aqome umlungu noma indiya

KwaZulu kwakuyichilo ukuthi umuntu athandane nomlungu noma indiya kodwa esikhathini sanamuhla ongathi akunankinga. Ngisho ngoba sibona abantu abamnyama beshada noma bejola nabelungu kungabi ndaba zalutho. Lokho kwenziwa amajita nosistaz. So umbuzo omkhulu uthi ingabe akuselona ichilo yini? Noma vele kwakhona ekuqaleni abantu babekholelwa ezintweni ezingekho akunankinga ukuthi uthandana naluphi uhlobo lomuntu. Read the rest of this entry »

Ngizokumitha emuvini

Unkle says: Bewazi?

Mshana thatha nansi ithiphu oyinikwa wu unkelza. Ngivamise ukuzwa uma nenza ama appointmente okuhlangana  nezithathandwa zenu ebhayisikobho nivese nithi “ngizokumitha emuvini”

Niyazinje ukuthi “ukumitha” means fall pregnant and “umvini” means vineyard. Uma uthi ngizokumitha umuvini usho  ukuthi “I’ll fall pregnant in the vineyard”

So,if ungamfici umuntu wakho ekulinde ecinema, hamba uyombheka ku vineyard eseduze ungase umthole ekulinde khona futhi ezimisele.

Nithini ngiqhubeke ngininike amathiphu ngezinto enizenza ningaqondi?

Hhayi kabi bashana.

Zulu Facebook Statuses

Social networking is HUGE. Kwabantu abasha izinto ezifana noFacebook, Mxit noTwitter zihamba phambili zidlula umabonakude kulezinsuku! Social networking is a way of expressing yourself and because of this we are seeing more and more Facebook statues and tweets in isiZulu. NjengomZulu ulimi lwakho luyindlela ebalulekile of expressing yourself okusho kuthi isiZulu sisetshenzizwa kakhulu kunakuqala in social networking.

As isiZulu finds its way onto the internet kuqhamuka indlela entsha yokubhala isiZulu unique to the internet. Izinto ezifana noMf2 and GPY (Giligidi Phansi Yinsini). Pho ingabe yini indaba abantu besabhala ngesingisi ngisho kubonakala ukuthi siyabahlula??