Izinsuku ezingu 12 zaKhisimusi

Ngosuku lwesishumi nabili likaKhisimusi

Isithandwa sami sang’nika

Abazala abawu 12 engingabazi

Izitsha ezingu 11 eziphuma kwi-room divider

O-antie abwu 10 bathi ngikhuluphele

Ama saladi ane mayonnaise awu nine

Izindishi ezingu-8 zajelly nokhastadi

Ama-DVD box set e-Generations awu-seven

Ama pieces awu-six enkukhu

O-callback abahlanu

Izingubo ezine zikaKhisimusi

I-set yamaglasi amathathu

Ama plate amabili anama-snacks

Nebhokisi elikhulu lama Bakers biscuits

Unyathela ngabantwana

Kumnandi ukuba umuntu wesifazane owum’Zulu! Akekho umuntu ozokutsela ukuthi fanele ube islilenda ukuze uthole the attention of the opposite sex. In fact, it’s often the other way round. Baningi abantu besilisa abathanda umuntu wesifazane owondlekile, o-two-slice abafuneki in some circles. Anginankinga-ke mina ngoba angaze ngibeu-two slice. Nokho-ke sufikile ukhisimusi nezinto ezimnandi and ngizodla ngokukhululeka- ngiyaphinda ngithi kumnandi ukuba intombi owum’Zulu. Read the rest of this entry »

Bakers Assorted

Ukhisimusi ususeduze! Kubonakala ngokuthi zonke izitolo sekade zaqala ukupakisha amaBakers Assorted biscuits. Uwabona kuzo zonke izitolo in that beeeeg box, big enough to satisfy any family and bonke labangani abafika makudliwa kuphela. Into engifuna ukuyazi ukuthi iqhamukaphi lento yokuthi ngokhisimusi kufanele umuntu azigxishe ngama khekhe? And yini kufanele kube lawa specifically? Ashonaphi unyaka wonke aze aqhamuke ngelesisikhathi with such force? Read the rest of this entry »