Bakers Assorted

Ukhisimusi ususeduze! Kubonakala ngokuthi zonke izitolo sekade zaqala ukupakisha amaBakers Assorted biscuits. Uwabona kuzo zonke izitolo in that beeeeg box, big enough to satisfy any family and bonke labangani abafika makudliwa kuphela. Into engifuna ukuyazi ukuthi iqhamukaphi lento yokuthi ngokhisimusi kufanele umuntu azigxishe ngama khekhe? And yini kufanele kube lawa specifically? Ashonaphi unyaka wonke aze aqhamuke ngelesisikhathi with such force? Read the rest of this entry »

Model C and the Kasi Gal

La eMzansi kukhona nhlobombili zamantomabazane: ama Model C nama Kasi gals – well…not really but you know what I mean.  Manje lendaba yamaKasi Gals nama Model C is very divisive ngoba as soon as you separate them you start to add value judgments. Empeleni kwenzeke kanjani ukuthi indawo ohlala kuyo ibe ukwaziwa kwakho- your identity? Read the rest of this entry »

BigNuz, Tira noL’vovo

Nampo-ke oBig Nuz, DJ Tira no L’vovo baziqhenya ngobuZulu babo. Noma sebebonakala komabonakude kodwa they still keep it real.

Kodwa Nkosi sisize ngalesi singisi

Asikhulume ngalesi singisi and thina bantu abakhuluma isiZulu. Yessus, talk about a love/hate relationship! Ubani othe kubalulekile ukuthi sikhulume isingisi? You know there is a reason why there is no ‘R’ in IsiZulu, and that’s because in isiZulu there aren’t any  words like i-Rama, noma i-Ruler. Kodwa-ke khona enye inkinga with the english language (besides ‘ilama’ ‘nelula’), and that’s lento yabo yokufaka onkamisa ababili ndawonye. Kwabanye abantu kunzima kabi ukusho the word ‘street’ properly, ngoba lo ‘ee’ ugcina usuwu ‘i’, and sigcina sithi ‘strit’ instead of street. And lento ibuye ibe a bit dangerous, ngoba ugcine usho izinto ezingancacile like ‘shit’, instead of ‘sheet’, and ‘bich’ instead of ‘beach’. Hhayibo Nkosi yami, something needs to be done. Mina I’m tired of being made fun of ngoba ngithe ‘I beliv, that such and such’ or ‘mit me at such and such a place’. Le ndaba of the english double vowels, inkinga ngempela ngoba noma ungakhuluma into enomqondo kangakanani, ugcina ubukeka sengathi uyisiphukuphuku ube ungesona. Here are a few other examples you might recognise: duvet, manaaygement, determyned.

Welcome Home!

Uwamukelekile ekhaya! Welcome to the only Zulu language blog on the net. Layikhaya ungakhuluma ukukhululeke ngoba siphila impilo efana neyakho, sikhuluma njengawe and sithanda izinto ezimnandi njengawe. With over 10 MILLION zulu speakers la eMzansi we think its about damn time we had a blog dedicated to our experience. Read the rest of this entry »